Hôn nhân

Hôn nhân là việc mà mọi người đàn bà đều đồng ý và mọi người đàn ông đều không đồng tình.

Xem Thêm Tác Giả O. Oai-Đơ