Hôn nhân

Hôn nhân mà bàn đến của cải là cái đạo của mọi rợ vậy.

Xem Thêm Tác Giả Vương Thông