Hôn nhân

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp