Hôn nhân

Hôn nhân cũng như sấm: Những tiếng sấm đầu làm người ta thở ra khoan khoái, nhưng sau đó là chớp và sét nổ tung.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Malaysia