Hôn nhân

Hôn nhân là một cộng đồng gồm một ông chủ, một bà chủ và hai nô lệ, tính ra tất cả là hai người.

Xem Thêm Tác Giả Ambrose Bierle