Hôn là một bài thơ

Hôn là một bài thơ trong cuộc sống yêu đương.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare