Hôm nay anh thấy em cười

Hôm nay anh thấy em cười

Tưởng em đồng ý làm người yêu anh

Ai ngờ em chỉ cho anh

Quần anh bị rách cho nên em cười

  • Thanh Luu

    Hôm nay anh thấy Phương cười
    Tưởng Phương đồng ý làm người yêu anh
    Ai ngờ Phương chỉ cho anh
    Quần anh bị rách cho nên Phương cười