Hối hận

Lúc thấy việc không học hỏi, khi thi thố mới hối hận.