Học vấn là tài sản

Học vấn là tài sản không bao giờ khô cạn và thiêng liêng nhất trong chúng ta!

Xem Thêm Tác Giả Plutarque