Học vấn

Có học vấn không có đạo đức như một kẻ xấu; có đạo đức không có học vấn như một người thô bỉ.

Xem Thêm Tác Giả Roosevelt (Mỹ)