Học tập là hạt giống của kiến thức

Học tập là hạt giống của kiến thức

Học tập là hạt giống của kiến thức, kiến thức là hạt giống của hạnh phúc.