Học hai lần

Dạy tức là học hai lần .

Xem Thêm Tác Giả G. Guibe