Học cho rộng, hỏi cho kỹ

Học cho rộng, hỏi cho kỹ, nghĩ cho cẩn thận, phâm biệt cho rõ, làm cho hết sức.

Xem Thêm Tác Giả Khổng Tử