Hiền dữ đâu phải do tính sẵn

Hiền dữ đâu phải do tính sẵn, phần nhiều do giáo dục mà nên.

Xem Thêm Tác Giả Hồ Chí Minh