Hi vọng là mẹ của tư tưởng

Hi vọng là mẹ của tư tưởng.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare