Hết sức lực của tôi

I do the very best I know how the very best I can
and I mean to keep on doing so until the end
If the end brings me out all right what is said against me will not amount to anything.
If the end brings me out all wrong ten angels swearing I was right would make no difference.
Tôi làm hết mức trong khả năng của mình. Hết sức lực của tôi
Và tôi nhất định làm việc đó đến cùng
Nếu kết quả chứng minh là tôi đúng
Những lời nói chống lại tôi sẽ không có nghĩa lý gì
Nếu kết quả chứng minh là tôi sai
Mười thiên thần có thề rằng tôi đúng thì cũng chẳng có gì khác.

Xem Thêm Tác Giả Abraham Lincoln