Hễ chín là nát

Đàn bà giống như một thứ trái cây, hễ chín là nát.

Xem Thêm Tác Giả TH. Dekker