Hãy tự khuyên lấy mình

Hãy nhận lấy lời khuyên của những người trên bạn và dưới bạn, còn sau đó hãy tự khuyên lấy mình.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Ả Rập