Hãy giữ gìn

Không có bạn ư? Hãy đi tìm, nếu đã tìm thấy – hãy giữ gìn.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Nga

  • lan hạ mai

    tuyệt vời lém