Hãy cố tìm kiếm lấy sự khôn ngoan

Điều quan trọng nhất là khôn, ngoan, hãy cố tìm kiếm lấy sự khôn ngoan.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh