Have a friend

The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là chính mình phải là một người bạn.

Xem Thêm Tác Giả Ralph Waldo Emerson