Happiness is not a goal

Happiness is not a goal; it is a by-product.
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Xem Thêm Tác Giả Eleanor Roosevelt