Happiness is like a kiss

Happiness is like a kiss…you must share it to enjoy it.
Hạnh phúc giống như một nụ hôn… bạn phải chia sẻ nó để tận hưởng nó.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh