Happiness is a hard master

Happiness is a hard master, particularly other people’s happiness.
Hạnh phúc là người thầy hà khắc, đặc biệt là hạnh phúc của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Aldous Huxley