Happiness in marriage

Happiness in marriage is entirely a matter of chance.
Hạnh phúc trong hôn nhân hoàn toàn là vấn đề may rủi.

Xem Thêm Tác Giả Jane Austen

  • Nguyễn Thủy

    là không thể hay không muốn?