Happiness

What we call happiness is what we do not know.
Điều chúng ta gọi là hạnh phúc là điều chúng ta không biết.

Xem Thêm Tác Giả Anatole France