Happiness

But what is happiness except the simple harmony between a man and the life he leads?
Nhưng hạnh phúc còn là gì ngoài sự hài hòa giản đơn giữa một người và cuộc sống của anh ta?

Xem Thêm Tác Giả Albert Camus

  • Linh Vũ Khánh

    rất hay