Happiness

Happiness is but a mere episode in the general drama of pain.
Hạnh phúc chỉ là một hồi trong vở kịch chung về đau khổ.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Hardy