Happiness

There is no happiness in having or in getting, but only in giving.
Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi.

Xem Thêm Tác Giả Henry Drummond