Hạnh phúc là chiếc cầu đơn độc

Nếu hạnh phúc là chiếc cầu đơn độc chỉ một người qua thì ta nên tránh sang một bên. Còn tranh giành lên trước là điều nhục nhã.

Xem Thêm Tác Giả M.Gorki