Hạnh phúc giống như của cải

Hạnh phúc cũng giống như của cải, ta không có quyền tiêu thụ mà không sản xuất.

Xem Thêm Tác Giả George Bernard Shaw