Hạnh phúc đến lâu

Hạnh phúc đến thì lâu mà đi khỏi thì nhanh.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Pháp