Hạnh phúc đau khổ

Hạnh phúc đau khổ

Người ta không thể có hạnh phúc khi xung quanh còn đang đau khổ.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Kalinin