Hạnh phúc của tình yêu

Hạnh phúc của tình yêu là ở trong hành động. Tình yêu được thử thách bằng tinh thần sẵn sàng hành động vì người mình yêu.”

Xem Thêm Tác Giả Wenlit