Hạnh phúc chỉ dành riêng cho…

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho…

Hạnh phúc chỉ dành riêng cho những kẻ nào làm cho nhiều người được sung sướng.

Xem Thêm Tác Giả Abbé Delille