Hạnh phúc bạn có thể cho

Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

Xem Thêm Tác Giả Eleanor Roosevelt