Hạnh phúc

Hạnh phúc cũng như sự giàu có, có những kí sinh trùng của nó.

Xem Thêm Tác Giả C. K. Degourmont