Hạnh phúc

Nếu hạnh phúc là ở sự thỏa mãn vật chất, thì chúng ta có thể coi con bò là hạnh phúc.

Xem Thêm Tác Giả Heraclit