Hạnh phúc

Happiness: a good bank account, a good cook and a good digestion.

Hạnh phúc: một tài khoản ngân hàng tốt, một đầu bếp giỏi và một sự thấu hiểu tuyệt vời.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau