Hạnh phúc

Hạnh phúc là khi cho đi mà không cần nhận lại.
Hạnh phúc là khi nhìn lại có 1 người đợi phía sau.
Hạnh phúc là khi thương đau có bờ vai ai che chở.
Hạnh phúc là khi lầm lỡ có 1 người chịu thứ tha.
Hạnh phúc là khi chia xa mà lòng gần nhau mãi.
Hạnh phúc là khi nhẫn nại chờ ai chịu sửa sai.