Hai lợi thế

Hai lợi thế tôi có khi sinh ra là được sinh ra với sự sáng suốt và được sinh ra trong nghèo khổ.

The two big advantages I had at birth were to have been born wise and to have been born in poverty.

Xem Thêm Tác Giả Sophia Loren