Gửi trong linh cữu chút tàn duyên

Đậy nắp quan tài chôn kỉ niệm.

Gửi trong linh cữu chút tàn duyên.

Đào huyệt vùi sâu hàng nước mắt.

Lấp đất dặn lòng “chết vì ngu”