Giữ mồm giữ miệng

Ai biết giữ mồm giữ miệng thì kẻ đó bảo vệ được tâm hồn của mình, kẻ nào nói nhiều thì kẻ ấy sẽ phải vạ.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh