Giới hạn của ái tình

Giới hạn của ái tình là yêu không giới hạn.

Xem Thêm Tác Giả Xanhô Gôtxtin