Gieo và gặt

Gieo và gặt

Gieo suy nghĩ, gặt hành động; Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt tính cách; Gieo tính cách, gặt số phận.

Xem Thêm Tác Giả Samuel Smiles