Gieo hành

Gieo hành động, bạn sẽ gặt thói quen, gieo thói quen bạn sẽ gặt cá tính, gieo cá tính bạn sẽ gặt số phận.

Xem Thêm Tác Giả Napoleon Hill (Mỹ)