Giàu nghèo

Nghèo mà nhiều bạn thân là giàu mà cô độc.

Xem Thêm Tác Giả Peacock