Giàu nghèo

Lúc có không tiết kiệm, khi nghèo mới hối hận.