Giàu nghèo

Sự đại phú tùy thuộc vận may, còn tiểu phú tùy thuộc sự cần mẫn.