Giàu nghèo

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Xem Thêm Tác Giả Thái Công